តម្លៃ ១១៩,៩៩ ដុល្លារសម្រាប់ Teclast P119.99HD SC20A Octa ស្នូល 9863GB RAM 4GB ROM 64″ 10.1 * 1920 Dual 1200G LTE Android 4

Banggood
តម្លៃ ១១៩,៩៩ ដុល្លារសម្រាប់ Teclast P119.99HD SC20A Octa ស្នូល 9863GB RAM 4GB ROM 64″ 10.1 * 1920 Dual 1200G LTE Android 4
តម្លៃ ១១៩,៩៩ ដុល្លារសម្រាប់ Teclast P119.99HD SC20A Octa ស្នូល 9863GB RAM 4GB ROM 64″ 10.1 * 1920 Dual 1200G LTE Android 4
ថ្ងៃ
0
0
ម៉ោង
0
0
នាទី
0
0
វិនាទី
0
0

ឃ្លាំងហុក

ដូចដែលបានរក្សាទុកបានដកចេញ 0

ឃ្លាំងហុក

ចែករំលែកគំនិតរបស់អ្នក
Tenpigiau.lt